,Offentliggjøring av konkurransen
1.1. NHFs fiskekonkurranser skal annonseres på NHFs nettsted. Arrangøren plikter å sende inn
annonsen til NHF senest 3 måneder før påmeldingsfristen. NHF plikter å publisere annonsen på nettstedet
senest 2 måneder før konkurransens påmeldingsfrist.
1.2. Annonsen skal inneholde informasjon om:

 1. arrangørklubbens og arrangementets navn
 2. tidskjema ( tidspunkt, sted, fremmøte, utror)
 3. påmeldingsfrist
 4. kontaktperson med mobil/e-post
 5. sted og tid for båttrekning
 6. deltageravgift
 7. premiering : klasse/antall
 8. vekt/poengsystem
 9. tillatt å medbringe/ikke medbringe egen GPS
 10. fisketid
 11. begrensning antall fisk
 12. utelukkelse av fiskeslag
 13. minstemål
 14. evt. fisk som ikke skal bløgges
 15. evt.refusjon v/avlysning av festivaler

2. Båttrekning
2.1. Deltakerne skal fordeles på båter ved loddtrekning. 4mannslag skal fordeles på minst 2 båter, men
maks 2 medlemmer av samme lag kan trekkes på samme båt.
2.2. Dersom to deltakere ønsker å komme på samme båt, trekkes det båt på den ene deltakeren. Deretter
plasseres den andre på samme båt.
2.3. Ved 2 dagers fiske, skal det byttes båt hver dag for å utjevne forholdene

3. Arrangørens ansvarsområder
3.1. Arrangøren er ansvarlig for at offentliggjøringen av konkurransen blir gjort i henhold til punkt 1.
Arrangøren har rett til å foreta endringer dersom været eller andre forhold tilsier det.
3.2. Norges Havfiskeforbund og arrangørklubbene er ikke ansvarlig for deltakers tapte utgifter i
forbindelse med avlysning av NC festivaler.
3.3. Arrangøren står fritt når det gjelder begrensning av antall fisk, økt minstemål og utelukkeling av
enkelte fiskeslag. Konkurransene kan avvikles ved vekt/ poengsystem.
3.4. Det påligger arrangøren å skaffe til veie en tilstrekkelig mengde naturlig agn.
3.5. Arrangøren er ansvarlig for å skaffe til veie plastsekker / kasser.
3.6. Det er ikke tillatt å kaste skadet fisk overbord. Denne skal avlives og samles i egne
oppsamlingskasser/-poser. Arrangøren er ansvarlig for å skaffe til veie oppsamlingskasse/pose for andre
ikke levedyktig fisk på hver båt.
3.7. All veiing skal foregå på land.
3.8. Målepinner skal være lett tilgjengelig ombord i båtene. Minstemål kan ikke være mindre enn hva det
offentlige regelverk for fritidsfiske tilsier.
3.9. Enhver deltaker bør være sikret et tilfredsstillende arbeidsfelt om bord.
3.10. Arrangøren skal informere båtførerne om deres arbeidsoppgaver slik at de har best mulig
forutsetning til å gjøre et godt arbeid for konkurransedeltagerne.
3.11. Arrangøren bestemmer hvorvidt det er tillatt å bruke medbrakt/personlig GPS under konkurransen.
3.12. Arrangøren skal velge fiskeskipper og assistent til hver båt. Det er ikke tillatt å bruke båtfører som
fiskeskipper eller assistent.
3.13. Alle båter skal ha kommunikasjonsutstyr (mobil/VHF). Arrangøren bør før konkurransestart
informere lokale myndigheter; for eksempel politi, los, redningsselskapet, havnevesenet om
arrangementet.
3.14. Arrangøren skal velge en protestkomité.
Arrangøren skal henge opp navnene på komitèmedlemmene godt synlig for deltagerne.
3.15. Arrangør skal rapportere alle avvik skriftlig til NHF, det være seg brudd på fiskeregler, uetisk
Fremferd, alkoholmisbruk eller andre elementer som er uønsket i vårt havfiskemiljø.
3.16. NHF betaler kr. 20,- per deltaker per NC konkurranse hvis klubben avholder godkjent festival ifølge
NC reglementet. Resultatlister skal sendes forbundsstyret via «felles-mail styret» senest innen 7 dager
etter at arrangementet er gjennomført for at klubben skal få utbetalt dette.

4. Deltagerens ansvar
4.1. Det er deltagerens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk fra Norges Havfiskeforbund.
4.2. Hver deltaker skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr, for eksempel redningsvest, flytejakke
eller dress.
4.3. Alle deltar i fiskekonkurransene på eget ansvar. Havfiskeklubben som arrangør og/eller Norges
Havfiskeforbund er ikke ansvarlig for skader som påføres deltakerne eller deres utstyr.
4.4. Det er deltagerens ansvar å møte frem på kai til fastsatt tid. En deltager som kommer for sent kan
miste mulighet for å kjøpe agn, motta informasjon etc.
4.5. Dersom en deltager mener at en annen deltager bryter fiskeregler, skal deltageren si ifra til fiskeren
eller melde fra til fiskeskipper.

5. Fiskeskippermøte
5.1. Fiskeskippermøte skal avholdes før utror hver konkurransedag.
Arrangøren bestemmer selv møtets innhold, men NHF anbefaler følgende informasjonspunkter:

 • fiskeområde
 • værmelding
 • samband
 • reservebåt
 • førstehjelp
 • avvik fra annonsert program
 • evt. utdeling av effekter (målepinner, klippekort, sekker etc )

6. Fiskeskipper
6.1. Fiskeskipper og assistent skal påse at konkurransereglene blir fulgt. Se spesielt punkt 7.5 og 8.7
6.2. Båtføreren er høyeste myndighet ombord i alle spørsmål som angår sikkerhet og manøvrering. I alle
andre spørsmål er fiskeskipper høyeste myndighet ombord.
6.3. Det skal hver fiskedag trekkes lodd om plasseringen ombord før fisket starter. På hvilken måte dette
gjøres bestemmer arrangøren. Etter rådføring med deltakerne og båtfører, bestemmer fiskeskipper hvor
på feltet det skal fiskes. Ved ulik oppfatning gjelder flertallsbestemmelsen. Ved stemmelikhet har
fiskeskipper dobbeltstemme.
6.4. Fiskeskipper skal sjekke at alle deltakere har med godkjent flyte og /eller redningselement. Dersom en
deltaker ikke har, eller ikke får lånt dette, skal vedkommende vises i land. Dette skal ikke føre til
økonomisk belastning for arrangøren.

7. Fiskeutstyr
7.1. Hver deltaker skal fiske med stang og snelle uten hjelp fra andre. Stenger må være minst 5′ (1524
mm) og ikke lenger enn 10′ (3048 mm).
7.2. Det kan gis dispensasjon til å bruke motorisert snelle i helsemessige tilfeller der det er nødvendig for å
kunne delta i fisket. Søknad om å få bruke motorisert snelle må sendes med begrunnelse til NHF ved
innmelding til forbundet.
7.3. Takkel på hovedstangen kan først settes på etter at man er kommet ombord, og det må fjernes før
man går i land. Det er tillatt å ha med 2 reservestenger, men uten påsatt takkel.
7.4. Det er tillatt å bruke både naturlig og kunstig agn. Levende agn er ikke tillatt, mark unntatt.
7.5. Det er tillatt å bruke pilk med trippelkrok og inntil 2 enkeltkroker, eller maks 3 enkeltkroker.
Dersom trippelkroken løsnes fra pilken, og man forlenger avstanden mellom pilk og krok med f.eks.
snøre, sene, wire e.l. til mer enn 5 cm., blir pilken å betrakte som lodd. I slike tilfeller vil en trippelkrok
telle som 3 (tre) enkeltkroker.
7.6. Det er tillatt å fiske med blyhode påfestet en shad eller agnfisk med en trippelkrok i halen.
Avstanden mellom blyhodets festeøye og trippelkrokens ende må ikke overstige shaddens/agnfiskens
lengde. Trippelkroken teller da som en enkeltkrok i tillegg til eventuellt fastmontert enkeltkrok.
Uansett skal det aldri forekomme mer enn en trippelkrok og to enkeltkroker på et takle, ref pkt 7.4.
7.7. Pilk eller lodd må veie minst 100 gram. Arrangøren kan bestemme / fastsette høyere minstevekt.
Fiskeskipperen kan etter samråd med de øvrige deltakerne ombord fastsette en øvre eller nedre
vektgrense dersom forholdene krever det , dog ikke mindre enn den på forhånd fastsatte minstevekt.
7.8. Håv og klepp kan benyttes. Kleppkroker skal ha påmontert beskyttelse under opphold på land og ved
ombordstigning.
7.9. Overarm kast er ikke tillatt.
7.10. Det er tillatt å bruke medbrakt agn.

8. Fiskekonkurransen
8.1. Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser:
A) Herre fra det kalenderåret de fyller 19 år.
B) Dame fra det kalenderåret de fyller 19 år.
C) Junior fra det kalenderåret de fyller 12 år og ut det året de fyller 18 år.
D) Senior fra det kalenderåret de fyller 60 år
Arrangøren skal premiere alle klasser.
Det skal være frivillig å delta i seniorklassen. Dette må varsles ved innmelding i NHF.
Juniormedlemmer under 14 år kan kun delta i følge med foresatt. Alle deltakere ved NC arrangement må
være registrert som medlem i NHF ved påmelding til festivalen. Unntak er hvis deltakeren er medlem av
et samarbeidende forbund. Innmelding kan gjøres via den lokale klubben eller direkte til forbundet som
enkeltmedlem. Medlemsnummeret skal oppgis ved påmelding til konkurransen.
8.2. Lagkonkurranse for inntil 4 personer skal være obligatorisk og inkludert i påmeldingsavgift.
Arrangøren kan selv velge om de ønsker å ha andre lagkonkurranser.
8.3. I fiskekonkurranser i regi av NHF skal det fiskes fra ikke- ankrende/dreggende båter. Det er ikke
tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter.
8.4. Arrangøren skal påse at alle deltakere får samme effektive fisketid, og at ingen båter får fordeler,
f.eks. ved større fart enn den toppfart som arrangøren bestemmer. Toppfarten settes til 8 knop fra utror
og til fisket avsluttes, med mindre arrangøren bestemmer en annen toppfart. Grove brudd på denne
regelen kan føre til disk.
8.5. Fisket skal foregå innenfor et på forhånd fastsatt område. Arrangøren skal om mulig sørge for at man
har et alternativt fiskeområde i tilfelle dårlig vær. Deltakere som selv velger å bli på land mens festivalen
avvikles har ikke krav på tilbakebetaling av startkontingent. Ansvar for beslutning om avlysning av
festival på grunn av dårlig vær påligger arrangementskomiteen og båtførerne i fellesskap.
8.6. Deltakerne skal selv sette agn på kroken og ta fisken av kroken. Det er tillatt å hjelpe hverandre ved
vanskelige situasjoner og fiskeslag. Deltakerne har imidlertid anledning til å motta hjelp til klepping eller
heving av fisk. Båt kan ikke kjøre etter flytende fisk.
8.7. All fisk skal bløgges eller registreres i takt med opptak og kroker fjernes før nytt utslipp. Fisken skal
ikke ha brukket nakke. Deltager er selv ansvarlig for at fisken er over fastsatt minstemål før den bløgges/
registreres. Fisk måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler. Sporen kan spisses.
Dersom en deltager har undermåls fisk med til veiing skal den fjernes og hendelsen rapporteres til
arrangøren. Samme regel gjelder for ubløgget fisk. Fisk skal veies inn uten krok eller andre
fremmedlegemer.
8.8. Det bløgges etter instruks fra arrangør (ref pkt 1.2 n)
8.9. Levedyktig fisk kan slippes ut igjen i henhold til fiskeidirektoratets gjeldende regler om minstemål.
8.10. Fisk fanget på vei opp etter signalisert avsluttet fisketid er tellende. Aktivt fiske etter signalisert
avsluttet fisketid er ikke tillatt.
8.11. Deltakere som har kroket fisk innen fastsatt fisketid kan fortsette å lande fisken til den er om bord.
Dersom en fisker (eller flere) får stor fisk på kroken, kan fiskeskipper beordre at andre fiskere skal ta inn
sine liner. Disse fiskere skal deretter få tillagt tapt fisketid .
8.12. Fisk fra egen fangst som ikke deltakerne beholder selv tilfaller arrangøren.

9. Protestkomitè
9.1. Protestkomitèn skal ha 5 medlemmer, 2 fra arrangørklubben og 3 fra øvrige deltakere.
Komitèen velger selv en leder. Lederen skal dog ikke være fra arrangørklubben.
Under NM bør et medlem være fra forbundsstyret
9.2. En protest må innleveres skriftlig til en av protestkomitèens medlemmer innen 1 (en) time etter
innveiingens avslutning angjeldende dag.
9.3. Protestkomitén skal ta seg av alle spørsmål som angår protester. Gjelder saken et av komitéens
medlemmer, trer vedkommende ut av komitéen og nytt medlem oppnevnes. Alle parter og relevante
vitner skal, dersom de ønsker det, ha anledning til å gi sin versjon av saken før endelig beslutning tas.
9.4. Ved særdeles alvorlige brudd på konkurransereglene kan en deltaker diskvalifiseres av
protestkomiteen. Diskvalifiseringen skal være skriftlig begrunnet og signert.
9.5. Protestkomitèens avgjørelser er endelige og kan ikke overstyres. Har arrangørklubb eller
Protestkomiteen begått saksbehandlingsfeil under punktene 9.1 – 9.4, kan Protestkomiteens avgjørelse
ankes til forbundsstyret.

Norgescupen i NHF.
Norgescupen i NHF følger kalenderåret 1.jan. – 31.des.
Klubber tilsluttet NHF kan søke deltagelse i NHFs Norgescup(NC).
Søknad med ønsket festivaldato sendes styret innen senest 1.desember.
Styret behandler innkomne søknader raskt og gir tilbakemelding innen utgangen av
desember. Styret er suveren i sin fordeling av norgescup. Styret kan godta festivalkollisjon,
så lenge festivalene er skilt av nord/sør grensen. «Nord» inkluderer her
klubber fra de 3 nordligste fylkene, og «Sør» klubber fra resten av landet.
Eventuelle protester kan tas opp på påfølgende ledersamling i mars måned.
Hver klubb kan ikke arrangere mer enn 2 festivaler i Norgescupen med mindre klubben
skal arrangere Norgesmesterskap samme år.
Kun NHF-medlemmer og medlemmer fra samarbeidende forbund kan delta i NC.
Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser:

 1. Herre fra det kalenderåret de fyller 19 år.
 2. Dame fra det kalenderåret de fyller 19 år.
 3. Junior fra det kalenderåret de fyller 12 år og ut det året de fyller 18 år.
 4. Senior fra det kalenderåret de fyller 60 år

Deltakelse i seniorklassen er frivillig, og må varsles innmelding i NHF.
Hver deltaker får sine 5 beste poengsummer som tellende resultat.
Deltakerne får Norgescup-poeng etter følgende beregning:
Festivalens/konkurransens best plasserte NHF-medlem uansett klasse gir utgangsverdien
(vekt eller poeng) for en prosentberegning. Deltakerne i de forskjellige klasser
blir prosentberegnet ut fra denne vinneren. Endelige Norgescup poeng settes sammen
av ”prosentdelen” og plasseringsdel i hver klasse (100 – 99 – 98 – 97 – osv.) og deles på 2.
Totalvinneren vil alltid ha 100 poeng.
Arrangørklubben er forpliktet til å sende fullstendige deltaker og resultatlister til
forbundets kasserer, forbundets fører av NC listene og nettsideredaktør snarest mulig
(senest innen 7 dager) etter arrangementet.
Norges Havfiskeforbund setter opp 35 premier som fordeles på følgende måte:
Herrer 20 premier – Damer 5 premier – Junior 5 premier – Senior 5 premier
Premiene blir delt ut under NM i Havfiske påfølgende år.

Norgesmesterskapet
Norgesmesterskapet i Havfiske bør arrangeres over 2 (to) dager med 5 timers effektiv
fisketid hver dag. NM kan inngå i Norgescupen som maks 2 fiskekonkurranser.
Klubber tilsluttet NHF kan søke om å få arrangere et Norgesmesterskap.
Søknader om å arrangere NM i Havfiske sendes forbundsstyret i god tid, minst 2 (to)
måneder før generalforsamlingen året før. Styret behandler innkomne søknader og gir
sin innstilling til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen tildeler en medlemsklubb NM-arrangement.
Er det innen søknadsfristens utløp ikke kommet inn søknad om å arrangere NM, kan
generalforsamlingen tillate at et NM kan inngå som en del av et annet arrangement.
Dersom generalforsamlingen ikke har tildelt NM kan forbundsstyret i etterkant
oppfordre en medlemsklubb til å arrangere NM.
Medlemmer av klubber tilsluttet NHF, individuelle medlemmer samt medlemmer av
eventuelle samarbeidende forbund, kan delta i Norgesmesterskap.
Man må være norsk statsborger for å kunne bli Norgesmester.
Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser:

 1. Herre fra det kalenderåret de fyller 19 år.
 2. Dame fra det kalenderåret de fyller 19 år.
 3. Junior fra det kalenderåret de fyller 12 år og ut det året de fyller 18 år.
 4. Senior fra det kalenderåret de fyller 60 år

Deltakelse i seniorklassen er frivillig, og må varsles ved innmelding i NHF.
Laginndeling – inntil 4 deltakere pr. lag.
I Norgesmesterskap tillates bare rene klubblag uansett kjønn og alder. Det må være
minst 3 (tre) deltakende lag for at Norgesmester kan kåres i lagkonkurransen.
I tillegg til de premier som arrangøren setter opp vil Norges Havfiskeforbund tildele de
tre beste i hver klasse og de tre beste 4 mannslag en spesiell utmerkelse.
NHF vil tildele Norgesmester i juniorklassen gratis påmelding i det påfølgende NM.

Helt storartet at vi har fått 5000 som liker siden vår!
GRRRATULERER til verdensmester i skreifiske 2017, Thomas Kløften! Slik er stemninga på verdensmesterskapet i Lofoten :D https://www.nrk.no/1.13445621
I dag presenterer vi vår leverandør av vekter og veiesystemer, Scaleit. De hjelper oss med å kåre årets ...